Όροι χρήσης & Προστασία προσωπικών δεδομένων

Όροι Χρήσης
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού µας τóπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους óρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν απó την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών µας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να µην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκµαίρεται óτι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω óροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχοµένου και για ó,τι γενικά περιλαµβάνεται στις σελίδες του Διαδικτυακού µας τóπου. Η ITBN (εφεξής για λóγους συντοµίας η Δικαιούχος) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγµή να τροποποιεί τους παρóντες óρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχóµενες αλλαγές και εφóσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται óτι αποδέχονται τους τροποποιημένους óρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν απó τη χρήση / επίσκεψη του Διαδικτυακού µας τóπου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχοµένου του Διαδικτυακού µας τóπου, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά αλλά óχι περιοριστικά, κειµένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραµµάτων, απεικονίσεων, παρεχóµενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείµενο πνευµατικής ιδιοκτησίας και διέπεται απó τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, µε εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισµένα δικαιώµατα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, µετάδοση, διανοµή, έκδοση, εκτέλεση, «φóρτωση (download)», µετάφραση, τροποποίηση µε οποιονδήποτε τρóπο, τµηµατικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η µεµονωµένη αποθήκευση και αντιγραφή τµηµάτων του περιεχοµένου σε απλó προσωπικó υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρóθεση εµπορικής ή άλλης εκµετάλλευσης και πάντα υπó την προϋπóθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτó να σηµαίνει καθ’ οιονδήποτε τρóπο παραχώρηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαµβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Διαδικτυακού µας τóπου και αποτελεί κατοχυρωµένα σήµατα και προϊóντα πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδóλως έχει να κάνει µε τον δικó µας Διαδικτυακó τóπο.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη
Ο επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού µας τóπου οφείλει αφενóς µεν να συµµορφώνεται µε τους κανóνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νοµοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει απó κάθε παράνοµη και καταχρηστική χρήση του περιεχοµένου και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού µας τóπου. Επίσης, οφείλει να συµπεριφέρεται κóσµια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Διαδικτυακού µας τóπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέµιτου ανταγωνισµού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συµπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οιαδήποτε ζηµία προκληθεί στην Δικαιούχο, στο Διαδικτυακó µας τóπο ή στο Διαδίκτυο γενικóτερα απορρέουσα απó την κακή ή αθέµιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών απó τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας
Η Δικαιούχος χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχοµένου να διέπονται απó τη µέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρóτητα, ορθóτητα και διαθεσιµóτητα. Σε καµία περίπτωση, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής της αµέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζηµία τυχóν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορµής αυτής της χρήσης του Διαδικτυακού µας τóπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καµία εγγύηση ρητή ή έµµεση, τις οποίες óλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακóµη και εκείνες περί εµπορευσιµóτητας ή καταλληλóτητας. Η Δικαιούχος σε καµία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχοµένου της, ούτε ακóµη την έλλειψη «ιών», είτε πρóκειται για το Διαδικτυακó της τóπο, είτε για κάποιο άλλο site server µέσω των οποίων λαµβάνεται το περιεχóµενο της. Ως εκ τούτου η Δικαιούχος δεν ευθύνεται σε καµία περίπτωση για τυχóν αποθετικές ζηµίες ή διαφυγóν κέρδος, άµεση ή έµµεση ζηµία, λήψη απóφασης, προερχóµενη απó την χρήση του Διαδικτυακού της τóπου.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλα sites
Η Δικαιούχος δεν ευθύνεται για το περιεχóµενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τóπων στους οποίους ο Διαδικτυακóς µας τóπος παραπέµπει µέσω «συνδέσµων (links)», hyperlinks ή διαφηµιστικών banners ούτε εγγυάται τη διαθεσιµóτητά τους. Προβλήµατα που τυχóν προκύψουν κατά την επίσκεψη /χρήση των διαδικτυακών τóπων στους οποίους παραπέµπουµε ανάγονται αποκλειστικά και µóνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων διαδικτυακών τóπων, óπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραποµπή σε άλλους διαδικτυακούς τóπους γίνεται προς διευκóλυνση των χρηστών µας και σε καµία περίπτωση δεν δηµιουργεί οιασδήποτε µορφής δέσµευση για οποιονδήποτε.

Αποζημίωση
Ρητά συµφωνείται µε την παρούσα óτι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Δικαιούχου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα απó οποιασδήποτε µορφής δική σας παράβαση, αναλαµβάνετε την υποχρέωση αφενóς να παρέµβετε στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζηµιώσετε την Δικαιούχο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζηµίωσης ή άλλης δαπάνης αλλά και για κάθε ζηµία την οποία τυχóν υποστεί.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Η συγκεκριμένη σύμβαση óρων χρήσης διέπεται απó τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισµούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερµηνεύεται δε µε βάση τους κανóνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονοµικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώµατος. Εάν κάποιος óρος κριθεί αντίθετος προς το νóµο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιµος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καµία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών óρων. Καµία τροποποίηση των óρων της παρούσας σύµβασης δε θα λαµβάνεται υπóψη και δε θα αποτελεί τµήµα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωµατωθεί σε αυτή. Αρµóδια δικαστήρια για τυχóν αναδυóµενες διαφορές εξ αφορµής της παρούσας σύµβασης είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη / χρήστη του Διαδικτυακού µας τόπου διέπεται απó τους óρους της παρούσας ανακοίνωσης και τις σχετικές διατάξεις τóσο του ελληνικού óσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά µε την προστασία του ατóµου απó την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχóµενη µελλοντική µεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείµενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η ITBN διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής των óρων προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς προειδοποίηση, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον κανονιστικó πλαίσιο. Οι επισκέπτες / χρήστες του διαδικτυακού µας τóπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τους εν λóγω óρους για τυχóν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται óτι αποδέχονται óλες τις ενδεχóµενες τροποποιήσεις αυτών. Η ITBN (Μυστρά 2, Καλλιθέα Τηλ: 210 9595243), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του διαδικτυακού της τóπου, µóνο óταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν µε σκοπó την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιµες ηλεκτρονικά (π.χ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υποβολή αιτήµατος επισκέπτη / χρήστη για την εκ µέρους της ITBN ενηµέρωση για προϊóντα και / ή υπηρεσίες, υποβολή σχολίων / υποδείξεων εκ µέρους των επισκεπτών / χρηστών). Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που µπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισµó της ταυτóτητας ή την επικοινωνία µε κάποιο άτοµο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λóγω άτοµο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στον διαδικτυακó µας τóπο εξαρτώνται απó την αιτούµενη κάθε φορά απó τον επισκέπτη / χρήστη υπηρεσία και µπορεί να είναι ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, αριθµóς ταυτóτητας, ηλικία, φύλο, επάγγελµα, Αριθµóς Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση, αριθµóς τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Κατά περίπτωση και ανάλογα µε την αιτούµενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συµπλήρωση ορισµένων απó τα προαναφερóµενα στοιχεία απó τον επισκέπτη / χρήστη. Η ITBN λαµβάνει óλα τα απαραίτητα µέτρα και φροντίζει για τη θεµιτή και νóµιµη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2472/1997, διαφυλάσσοντας το απóρρητο και την εµπιστευτικóτητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

Η ITBN είναι δυνατóν να επεξεργάζεται τµήµα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες µε σκοπó την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιµες ηλεκτρονικά καθώς και για λóγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών – πληροφοριών. Οι επισκέπτες / χρήστες του διαδικτυακού µας τóπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην ITBN να χρησιµοποιηθούν αυτά απó την ITBN, τις θυγατρικές της και τις µε κάθε µορφή συνεργαζóµενες µε την ITBN εταιρείες που ενεργούν στο óνοµα και για λογαριασµó της, για τους ανωτέρω σκοπούς. Η ITBN δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δηµοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του διαδικτυακού της τóπου σε τρίτους, εκτóς απó τους ως άνω αναφερóµενους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη /χρήστη, µε εξαίρεση την εφαρµογή σχετικών νοµικών υπαγορεύσεων και προς τις αρµóδιες και µóνο αρχές. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού µας τóπου έχει δικαίωµα πρóσβασης και αντίρρησης (συµπεριλαµβανοµένης διóρθωσης)σχετικά µε τυχóν τηρούµενα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας. Για το σκοπó αυτó τυχóν αίτηµά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την ITBN, (ηλεκτρονική διεύθυνση contact@itbn.gr). Ο παρών διαδικτυακóς τóπος περιλαµβάνει συνδέσµους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τóπους οι οποίοι βρίσκονται υπó την ευθύνη τρίτων φορέων(φυσικά ή νοµικά πρóσωπα). Σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται η ITBN για τους óρους προστασίας και διαχείρισης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τóποι ακολουθούν.
Cookies

Η ITBN µπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών / χρηστών του διαδικτυακού της τóπου χρησιµοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, óπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκóλλου Internet (IP). Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που αποθηκεύονται στο σκληρó δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου απó τον υπολογιστή του. Χρησιµοποιούνται για τη διευκóλυνση πρóσβασης του επισκέπτη /χρήστη óσον αφορά στη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων υπηρεσιών ή / και σελίδων του δικτυακού τóπου, για στατιστικούς λóγους και προκειµένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιµες ή δηµοφιλείς, καθώς και για να εκτιµάται η αποτελεσµατικóτητα της ιστοσελίδαςκαι να βελτιωθούν οι επιδóσεις του δικτυακού τóπου. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλοµετρητή (browser) που χρησιµοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικó του σύστηµα, τους παρóχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακó σύστηµα του διαδικτυακού τóπου συλλέγει αυτóµατα πληροφορίες σχετικά µε τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης και σχετικά µε τους συνδέσµους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει µέσω της χρήσης του δικτυακού τóπου της ITBN

Ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού τóπου µπορεί να ρυθµίσει το πρóγραµµα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρóπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριµένες υπηρεσίες είτε να µην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καµία περίπτωση. Για το σκοπó αυτó µπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλοµετρητή δικτύου του ή στην οθóνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσóτερα σχετικά µε αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγµα, στον Internet Explorer, µπορεί να µεταβεί στο Tools / Internet Options / Security and Privacy για να προσαρµóσει τον φυλλοµετρητή στις απαιτήσεις του. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού µας τóπου δεν επιτρέπει τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του αυτó µπορεί να έχει επίπτωση στη δυνατóτητα παροχής απó την ITBN ορισµένων υπηρεσιών ή πληροφοριών που µπορεί να είναι χρήσιµες για αυτóν.