Ασφάλιση ευθύνης από περιβαλλοντική ρύπανση

Η ευθύνη περιβαλλοντικής ρύπανσης ενέχει σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Παρόλο που η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ (Προεδρικό Διάταγμα 148) έχουν αυξήσει την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων, τα συνήθη ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης αδυνατούν να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες τους, καθώς εξαιρούν τη σταδιακή ρύπανση και τις ζημίες στη βιοποικιλότητα.

Η ITBN σε συνεργασία με τις πλέον φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες, σας προσφέρει τα πλέον καινοτόμα προϊόντα, διευρυμένης κάλυψης που ανταποκρίνομαι απόλυτα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ασφάλιση ευθύνης από περιβαλλοντική ρύπανση

Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κι ένας εκπρόσωπος της ITBN θα επικοινωνήσει μαζί σας.
FAQ

1. Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε βιομηχανίες, αποθηκευτικούς χώρους, εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων, κατασκευαστικές εταιρίες, εμπορικές επιχειρήσεις, μονάδες κι επιχειρήσεις γεωργικής/ κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, πολυεθνικές επιχειρήσεις.

2. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά κάλυψης;

Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας, έξοδα υπεράσπισης, δαπάνες πρόληψης και μετριασμού επιπτώσεων, κάλυψη ζημίας προκαλούμενης από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης, κάλυψη κόστους καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων), σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

3. Υπάρχουν προαιρετικές, επιπλέον των βασικών, καλύψεις;

Παρέχεται προαιρετικά κάλυψη εξόδων διακοπής εργασιών εξαιτίας συνθηκών ρύπανσης, κάλυψη περιβαλλοντικής ζημιάς που σχετίζεται με μεταφορά προϊόντων, αποβλήτων ή με κατασκευαστικά έργα.