Ποιοι είναι οι δέκα μεγαλύτεροι κίνδυνοι για το 2017;

Τους 10 μεγαλύτερους κίνδυνους για το 2017 παρουσιάζει η Willis Watson Towers, ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησε ανάμεσα σε 100 επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση κινδύνων.

Οι απαντήσεις που έδωσαν οι ασφαλιστές στην ερώτηση ”Ποιος κίνδυνος θεωρείτε ότι είναι ο μεγαλύτερος για την εταιρία σας το 2017″ είναι οι εξής:

Κυβερνοασφάλεια / Κυβερνοέγκλημα (λειτουργικός κίνδυνος), Τιμολόγηση και κέρδος (ασφαλιστικός κίνδυνος), Τεχνολογία / πληροφοριακά συστήματα / τεχνολογικό κενό (λειτουργικός κίνδυνος), Ανταγωνισμός (στρατηγικός κίνδυνος), Η ακατάλληλη εφαρμογή των κανόνων Underwriting (ασφαλιστικός κίνδυνος), Νομοθετικοί και ρυθμιστικοί κίνδυνοι (λειτουργικός κίνδυνος) που προκύπτουν από κακές πρακτικές, Κίνδυνοι που προκύπτουν από επενδυτικές δραστηριότητες (επενδυτικοί κίνδυνοι), Στρατηγική / χαμένες ευκαιρίεςΦυσικές καταστροφές (ασφαλιστικός κίνδυνος), Αναδυόμενοι κίνδυνοι, δηλαδή κίνδυνοι που δεν έχουν ξανασυμβεί ή είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβούν (άγνωστος τύπος κινδύνου).

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι υπάρχουν και ορισμένοι κίνδυνοι οι οποίοι δεν θεωρούνται ιδιαίτερα απειλητικοί στην τρέχουσα χρονική στιγμή είτε επειδή έχουν μετριαστεί αρκετά είτε επειδή οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ανάπτυξή τους είτε απλά δεν είναι αρκετά σημαντικοί. Αναλυτικά, οι λιγότερο απειλητικοί κίνδυνοι είναι οι εξής:

Μετοχικός ακτιβισμός, Διαθεσιμότητα των αντασφαλιστικών, Αξιώσεις κακής πίστης, Χρέωση και είσπραξη, Ενοποίηση των πελατών, Ασφάλεια των εργαζομένων, Γενική αστική ευθύνη, Ρευστότητα, Πιστοληπτική ικανότητα των αντασφαλιστικών, Αυτασφάλιση – Αλλαγή της ζήτησης.

Πηγή άρθρου: nextdeal.gr